Start

Ordföranden har ordet 2024

 

Hej och välkomna in i det nya biodlingsåret!

Nya medlemmar hälsas särskilt välkomna!

Förra året bar med sig flera oväntade händelser inom biodlingen för mig; kanske för oss alla. Ni som varit med ett tag, har säkert också tidigare haft växlingsrikt väder, men för mig var det annorlunda att inte kunna skatta efter mitten av juli på grund av dåligt väder, ideliga regnperioder och relativ kyla. Det var förvisso en varm försommar, tack och lov. Jag slutskattade tidigt och vintrade in i mitten av augusti. Så blev hösten relativt mild… och från årsmötet fortsatte mitt ordförandeskap fast jag länge uttryckt att så blir det inte!

Förra året gick på honungstemat. Vårmötet, augustimötet och sedan Säker honung med medverkan från distriktet. Till honungsbedömningen kom färre inlämnade burkar än tidigare – beroende på de nya skärpta kraven från SBR? Av statistik från länet läser vi att Höglandet ändå fick ett snitt på ca 30 kg per bisamhälle 2023.

Det nya medlemsregistret på SBR behöver aktuella uppgifter från oss alla. Gå in på SBRs hemsida, Biodlarna.se och klicka dig vidare för att ändra eller lägga till.

Vår lokalförening har haft kvar samma medlemsavgift länge. Vi har fått ökade omkostnader och styrelsen har därför beslutat att dels ta upp anmälningar till möten där fika serveras och dels att ta självkostnadspris för fika. Vi kommer också att anordna lotterier på en del möten. Ingen i styrelsen arvoderas utan det jobbet liksom ledning av nybörjarkurser sker ideellt. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och får låna bra lokaler kostnadsfritt.

Hoppas vi ses på våra träffar för att lära oss mer och delge varandra kunskap! Det är alltid intressant att diskutera biodling.

Yvonne Lindbom

**********************************************

Här är programmet för 2023

En del punkter är nya, andra följer den planering som vi är vana vid. Vår förhoppning är att vi träffas och delar erfarenheter under gemytliga former så långt som restriktionerna för pandemin tillåter.

Honungsdepån kommer vi att ge mer information om senare.

KOM IHÅG!

 2024  Detaljerad information på sidan ”träffar/föreningen”
   14 mars Vårmöte kl 18:30 på Studieförbundet Vuxenskolan
    6 juni Larvdag kl 10. Plats meddelas senare
  15 Augusti kl 18:30 på Studieförbundet Vuxenskolan.  Föreläsare Matilda Forsärla
  17oktober Honungsbedömning med inlämning kl 17:30 på Studieförbundet Vuxenskolan
  23 november Årsmöte kl 14:00
   

Glöm inte länsförbundets olika aktiviteter. Se detaljer på sidan ”träffar/distriktet”

**********************************************

Svärmtelefonen

Behöver du hjälp med att fånga en svärm? SBR har öppnat en tjänst där man kan få kontakt med biodlare på trakten som lovat att ställa upp med hjälp. Klicka på länken:  https://www.biodlarna.se/svarmtelefonen-2/

 

Bulkförsäljning av honung

Vill du sälja din honung i större mängd än ca 300 kg kan du rekvirera registreringshandlingar och skriva avtal med Svenska Biprodukter AB, som levererar till Svensk Honungsförädling. Gå in på svenskabiprodukter.se för att ladda ned handlingar.
Möjlighet finns att gå tillsammans några biodlare för att nå miniminivå med en avtalsskrivare.
Årets honung har 6:- lägre kgpris än förra året beroende på för stora lager. Då vi inte har egen depå längre, kontakta Magnus Palmgren, 0705-41 03 22, för vidare besked. Han jobbar på Svenska Biprodukter  och kan ha möjlighet att hämta honung i Nässjö.

 

Kupvågen i Isåsa startades för säsongen den 22 maj 2023. Samhället stod på 2 yngellådor vid starttillfället och hade just fått den första skattlådan. Gå in på https://mybees.buzz/ och gå in på kartan och klicka på Nässjö för att se viktförändring och temperatur mm. Kupvågen är nu stängd för säsongen.

När kupvågen skulle startas 2024 uppdagades att Telia redan lagt ner 3G-nätet varför vågen inte kunde skicka data till websidan. Vi hoppas att detta ska kunna lösas så så fort som möjligt.

 

Höglandets biodlarförening är en ansvarstagande och medveten förening med blickar framåt. Vi vill ta vara på våra medlemmars kunskap och insikt i vad som är bäst för vår biodling och miljö. Vår styrelse har därför enats om att stödja Nässjö för klimatet helhjärtat.
Yvonne Lindbom

Nässjö för klimatet

Nätverket Nässjö för klimatet samlar organisationer och individer i Nässjö kommun för att uppmärksamma och kanalisera klimatengagemanget i syfte att påverka civilsamhället och politiska organisationer att agera mot klimathotet. Nässjö för klimatet ställer sig bakom de krav som Fridays for Future ställer:

 

  1. Håll den globala temperaturökningen under 1,5°C jämfört med förindustriella nivåer.
    2. Följ Parisavtalet.
    3. Säkerställ klimaträttvisa.
    4. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen.

 

Klimatförändringar och biologisk mångfald

Klimatförändringarna är ett faktum. Mänskligheten måste kraftsamla och göra allt som står i dess makt för att motverka den av mänskligheten skapade förändringen. Det behövs omfattande åtgärder i enlighet med vad forskningen föreslår för att säkra våra barn och barnbarns framtid. För att möta de förändringar som är oundvikliga är vi dessutom beroende av biologisk mångfald för att våra livsmiljöer ska vara så motståndskraftiga som möjligt. Det krävs en stor artrikedom.

 

Klimatförändringar och extrema väderhändelser kan påverka överlevnaden av pollinerande arter. Pollinerande arter som är specialiserade på vissa blommor eller omvänt blommor som är beroende av vissa pollinatörer riskerar att inte överleva klimatförändringar. Om vintern är varmare än vanligt kan vissa växter och insekter börja dyka upp och utvecklas tidigare än vanligt. Om förändringarna i deras utveckling inte stämmer överens mellan växten och pollinatören kommer arterna inte att existera samtidigt, vilket kan få drastiska konsekvenser som förlust av mat, äggläggningsplatser eller brist på fröproduktion på grund av bristande pollinering. Ett annat sätt som klimatförändringarna kan påverka pollineringen är genom förändringar i funktionen hos de interagerande arterna. Till exempel har det nyligen visat sig att extrema regn och ökande temperaturer kan påverka kvaliteten och sammansättningen av nektar och pollen, luktföreningarna som finns i blommor och insekters förmåga att röra sig och nå blommorna för insamling. Det betyder att även om arter fortfarande skulle förekomma kan extrema klimathändelser påverka deras förmåga att möta varandra, vilket återigen leder till att arternas överlevnadsförmåga skadas.

 

Det finns mycket som tyder på att läget för insekter är allvarligt i Sverige. Fåglar som lever i jordbruksmark hör till de som minskar mest här hemma, vilket bland annat kan bero på att det saknas mat.  En studie från Ringsjön i Skåne visar att bofasta dagfjärilar minskat med 50 procent de senaste 100 åren.

En studie visar att en tredjedel av fåglarna på den franska landsbygden har försvunnit under de senaste 15 åren. Forskarna talar om en ekologisk katastrof. Användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket uppges vara huvudorsak till fågeldöden. Fåglarnas huvudsakliga föda utgörs av insekter, och bekämpningsmedlen gör att insekterna försvinner. Minskar antalet insekter som en följd av klimatförändringarna så innebär det ytterligare påfrestningar på ekosystemen.